Informace k maturitní zkoušce:
Přihláška k jarnímu termínu se podává do 1. 12. předcházejícího roku.
Přihláška k podzimnímu termínu se podává do 25. 6. příslušného roku.
Veškeré další informace ohledně státní maturity najdete na stránkách www.maturita.cermat.cz.
 
Společná část maturitní zkoušky
 
 
Profilová část maturitní zkoušky
 
     V souladu s §79 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro školní rok 2020/21 počet povinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky na dvě.
    
     Nabídka povinných zkoušek (§79 odst.3, 4 školského zákona) v profilové části maturitní zkoušky:
 
    
     Nabídka nepovinných zkoušek (§79 odst.2,3, 4 školského zákona) v profilové části maturitní zkoušky:
 
 • Český jazyk a literatura - forma písemná
 • Anglický jazyk - forma ústní
 • Německý jazyk - forma ústní
 • Francouzský jazyk - forma ústní
 • Dějepis - forma ústní
 • Zeměpis - forma ústní
 • Matematika - forma ústní
 • Deskriptivní geometrie a matematika II - forma ústní
 • Fyzika - forma ústní
 • Chemie - forma písemná
 • Biologie - forma ústní
 • Občanský a společenskovědní základ - forma ústní
 • Informatika a výpočetní technika - forma ústní
 • Hudební obor - forma ústní
V souladu s §81 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze za podmínek stanovených §19a zákona č. 177/2009 Sb. (vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou), ve znění pozdějších předpisů, nahradit jednu nepovinnou zkoušku v profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem
 
Hodnocení profilových zkoušek konaných ústní formou se provádí podle  klasifikační stupnice známkami 1 (výborný), 2 (chvalitebný), 3 (dobrý), 4 (dostatečný) a 5 (nedostatečný). Hodnotí se aktuální výkon žáka při jeho ústní prezentaci. Známku z ústní profilové zkoušky navrhují maturitní komisi v souladu se stupnicí klasifikace pro výsledky vzdělávání ve vyučovacích předmětech (viz bod 3 klasifikačního řádu Gymnázia, Rumburk, Komenského 10, p.o.) zkoušející a přísedící daného předmětu. V případě jejich neshody dojde ke hlasování zkušební maturitní komise, při rovnosti hlasů je rozhodující stanovisko předsedy.
Hodnocení profilových maturitních zkoušek konaných písemnou formou se provádí na základě pravidel stanovených pro danou písemnou zkoušku. Každá práce je posuzována dvěma hodnotiteli. 
  
10. června 2020
Mgr. Lenka Laubrová