Search

O škole

Gymnázium Rumburk bylo založeno v roce 1906 a je spolu s Gymnáziem Varnsdorf spádovou školou pro Šluknovský výběžek a přilehlé oblasti bývalých okresů Děčín a Česká Lípa. Zaměření školy je všeobecné, v současnosti má škola necelých 400 žáků v 16 třídách (8 tříd osmiletého a 8 tříd čtyřletého gymnázia).

Forma studia je denní, výuka se řídí školním vzdělávacím programem „Na cestě“, který žákům umožňuje poslední tři roky studia specializaci prostřednictvím blokové výuky (odlišné předměty v humanitním, matematicko-technickém, přírodovědném a jazykovém bloku).

Škola je zapojena do sítě škol (partnerská škola Goethe Institutu) připravujících studenty na Deutsches Sprachdiplom (umožňuje získání certifikátu Deutsches Sprachdiplom stupně I a II). Patříme také do rodiny škol zapojených do programu DofE (osobnostní rozvoj mezinárodního projektu The Duke of Edinburgh’s International Award). V roce 2018 se škola stala fakultní školou FSE UJEP. Působíme také jako partnerská škola VŠCHT Praha, kde zajišťujeme fungování regionálního centra pro setkávání učitelů chemie. Zajišťujeme také centrum kolegiální podpory pro pedagogy ZŠ ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda a jsme členem krajských metodických kabinetů pro oblast M, Čj, ICT a společenských věd. Dále se pravidelně účastníme realizace projektů partnerství škol v rámci programu Erasmus+, výměnných programů s partnerskými školami v zahraničí atd.

Naší hlavní zahraniční partnerskou školou je Oberland-Gymnasium Seifhennersdorf.

Škola žákům nabízí řadu dalších aktivit, ať formou nepovinných předmětů (pěvecký sbor, programování, přírodovědné praktika), či kroužků (sportovní kroužky, školní televize, doučování).

Školní budova (rok výstavby 1908) je památkově chráněná a prošla v letech 2009, 2015 a 2019 částečnou rekonstrukcí. Má bezbariérový přístup, a kromě kmenových učeben využívá ke vzdělávání žáků i odborných učeben fyziky, chemie, biologie, jazyků, výtvarné výchovy, hudební výchovy a laboratoře fyziky, chemie a výpočetní techniky. Škola dále disponuje tělocvičnou, posilovnou a dvěma venkovními hřišti. Odborné učebny přírodovědných předmětů jsou nově vybaveny a rekonstruovány.

Škola je z větší části pokryta wi-fi signálem umožňujícím žákům přístup k internetu. Všechny učebny jsou vybavené dataprojektorem (z toho 4 jsou interaktivní). Ve škole jsou 3 PC učebny.

Žákům je k dispozici nápojový automat. Obědy zajišťujeme jednak v dislokované vlastní jídelně a jednak ve výdejně v suterénu školy. Pro relaxaci nebo samostudium je k dispozici studentská místnost s malou knihovnou a PC. Žákům školy slouží také žákovská knihovna.

Rodiče žáků i žáci samotní se mohou stát členy SRPŠ. Při škole také pracuje Školská rada, která se schází podle potřeby několikrát ročně a spolupracuje s vedením školy (dle zákona č. 561/2004 Sb.). Dalším poradním orgánem vedení školy je studentský parlament, složený ze zástupců jednotlivých tříd. 

Vzájemná komunikace s rodiči je rozvíjena prostřednictvím třídních schůzek, konzultačních hodin, emailové komunikace a webového rozhraní systému Bakaláři, který zajišťuje rodičům přehled o rozvrhu, docházce a klasifikaci žáků. Žáci a učitelé gymnázia prezentují výsledky své práce před veřejností v rámci Dnů otevřených dveří, pravidelnými články v lokálním tisku, internetovým vysíláním školní televize, projektových dnech či kulturních akcích.