Doplňky z fyziky

Domácí úkoly

Připomínám, že domácí úkoly je nutno odevzdat do pátku 22.4.2016, pak se z neklasifikovaných stanou pětky.

Seznam domácích úkolů

 • Tarzan chce zachránit Jane (která stojí na kameni v řece tím, že se zhoupne na liáně z výšky 5 m. Zjistěte, jak to dopadne, jestliže Tarzan váží 80 kg a Jane 56 kg. Dostanou se na plošinu 3 m nad řekou??
 • Z jaké výšky by se Tarzan musel zhoupnout, aby se vše podařilo jako ve filmu?
 • Určte těžiště „čtyřčinky“
 • určete těžiště „obdélníku s nosem“
 • Určete, o kolik se ohřeje voda v kašně poté, co do ní německý turista vhodí 1€ minci.

Otázky/úlohy k procvičení:

 1. L 195/46,50; L 196/52,53; L 197/55; L 199/59,60,61; L 200/63,64

 1. Určete energii, kterou lze získat štěpením 1 kg uranu 235. Z jakého množství černého uhlí by se spálením získala stejná energie? (výhřevnost č. uhlí je 3 . 10^7 j/kg)
 2. Proč mají radioaktivní preparáty obvykle větší teplotu než okolí?
 3. Určete aktivitu vzorku radioaktivního jódu 131 o hmotnosti 1 g.
 4. 1 g uranu 238 vyzáří za sekundu 1,24 . 10^4 částic alfa. Určete poločas přeměny, přeměnovou konstantu a počáteční aktivitu vzorku
 5. L 224/27,28,2931; L 225/32,38

 1. Určete vazebnou energii připadající na jeden nukleon He 4 (Ar=4,0026), Fe 56 (Ar=55,9349), Pd 106 (Ar=105,90) a porovnejte s hodnotami v MFCHT (návod: v tabulkách vyhledejte přesnou hmotnost protonu, přesnou hmotnost neutronu, přesnou hmotnost atomové hm. jednotky, počítejte hmotnostní úbytky jader.)
 2. Určete neznámý nuklid X a celkovou uvolněnou energii při reakci deuteria a prvku X, kde po reakci vzniknou dva atomy helia He 4.
 3. Aktivita zářiče tvořeného izotopem fosforu P 32 klesla za 28 dní na 25 %. Určete poločas přeměny.
 4. Za jakou dobu klesne aktivita zářiče na 0,1 % původní aktivity?
 5. Určete přeměnovou konstantu nuklidu kobaltu Co 55, jestliže se aktivita za jednu hodinu sníži o 3,8 %

 1. Kolik elektronů by zaplnilo slupku P? Exisuje v přírodě prvek s takto zaplněnou slupkou?
 2. Proč mají sodík a draslík podobné chemické vlastnosti? Uveďte nějaké
 3. Proč se ze všech alkalických kovů hodí pro fotokatody fotonek nejlépe cesium?

 1. Atom vodíku je ve stavu s n=8. Jakou energii mu musíme dodat, abychom ho ionizovali?
 2. Určete vlnovou délku odpovídající třetí čáře Lymanovy série
 3. Lepil, str. 220/8-12, str. 221/13,14

 1. Co je to foton a jaké má vlastnosti?
 2. Odhadněte, kolik fotonů vyletí za 1 sekundu z 60W žárovky. Doložte výpočtem.
 3. Určete energii a hybnost fotonů pro červené světlo o vlnové délce 750 nm a pro RTG záření o vlnové délce 0,012 nm
 4. Určete vlnovou délku De Brogliovy vlny pro elektron urychlený napětím 100 V (pozor!, na semináři se řešila pouze frekvence!)
seifert/gymrbk/doplnky-z-fyziky/start.txt · Poslední úprava: 13.04.2019 00:00 autor: 127.0.0.1
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0