Search

Maturitní zkoušky

Informace k maturitní zkoušce:

Přihláška k jarnímu termínu se podává do 1. 12. předcházejícího roku.

Přihláška k podzimnímu termínu se podává do 25. 6. příslušného roku.

Veškeré informace ohledně státní maturity najdete na stránkách www.maturita.cermat.cz.

Profilová část maturitní zkoušky: 

V souladu s §79 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro školní rok 2023/24 toto:

 1. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury (seznam četby), a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších dvou povinných zkoušek.
 2. Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.
 3. Další dvě povinné profilové zkoušky vybírají žáci z této nabídky (propozice a témata jsou uvedena v odkazech):  
 

Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky, které si volí z následující nabídky:       

 • Anglický jazyk – současně forma písemné práce i forma ústní
 • Německý jazyk – současně forma písemné práce i forma ústní
 • Francouzský jazyk – současně forma písemné práce i forma ústní
 • Dějepis – forma ústní
 • Zeměpis – forma ústní
 • Matematika – forma ústní
 • Fyzika – forma ústní
 • Chemie – forma písemná zkouška
 • Biologie – forma ústní
 • Občanský a společenskovědní základ – forma ústní
 • Informatika a výpočetní technika – forma ústní
 • Hudební obor – forma ústní

 

Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky 4 povinné zkoušky, může v souladu s §81 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, za podmínek stanovených §19a vyhlášky č. 177/2009 Sb. (vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou), ve znění pozdějších předpisů, nahradit jednu povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky a konanou z cizího jazyka výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem.

Obdobně může za podmínek stanovených §19a vyhlášky č. 177/2009 Sb. (vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou), ve znění pozdějších předpisů, nahradit jednu nepovinnou zkoušku v profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem.

Hodnocení profilových zkoušek (s výjimkou jazykových) konaných ústní formou se provádí podle  klasifikační stupnice známkami 1 (výborný), 2 (chvalitebný), 3 (dobrý), 4 (dostatečný) a 5 (nedostatečný). Hodnotí se aktuální výkon žáka při jeho ústní prezentaci. Známku z ústní profilové zkoušky navrhují maturitní komisi v souladu se stupnicí klasifikace pro výsledky vzdělávání ve vyučovacích předmětech (viz bod 3 klasifikačního řádu Gymnázia, Rumburk, Komenského 10, p.o.) zkoušející a přísedící daného předmětu. Zkušební komise rozhodne o klasifikaci žáka na návrh členů zkušební komise hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy zkušební komise.

Hodnocení jazykových profilových zkoušek konaných ústní formou se provádí dle speciálních stanovených
pravidel uvedených v propozici dané zkoušky: propozice ČjL, propozice CJ.

Hodnocení profilových maturitních zkoušek konaných formou písemné zkoušky a písemné práce se provádí na základě pravidel stanovených pro danou písemnou zkoušku. Ta jsou uvedena v propozicích daných zkoušek: propozice ČjL, propozice CJ, propozice Che. Každá práce je posuzována dvěma hodnotiteli. 

Při hodnocení profilových maturitních zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. 

1. června 2023

Mgr. Lenka Laubrová