Seminář z fyziky

Témata výstupů jsou zde: témata výstupů

Domácí úkoly

Připomínám, že veškeré domácí úkoly musí být odevzdány do pátku 22.4.2016! Poté budou neklasifikované domácí úkoly nahrazeny pětkami.

Seznam domácích úkolů:
 • Určete výšku, do které vyskočí korkový špunt o hmotnosti 100 g, vypustíte-li ho pod vodou v hloubce 1 m. Hustota korku je 200 kg/m3, s odporem prostředí nepočítáme
 • Určete výšku výstupu v případě konstantní působící síly (pod vodou) o velikosti 3,5 N
 • Balon o objemu 600 m3 je v klidu ve vzduchu o hustotě 1,29 kg.m-3. určete hmotnost zátěže, kterou je třeba z balonu vyhodit, aby se začal pohybovat směrem vzhůru se zrychlením 0,1 m.s-2. Odpor vzduchu neuvažujeme.
 • určete, o kolik stupňů Celsia se ohřeje voda v kašně poté, co do ní vhodí 1€ minci německý turista.
 • Určete, jak by se musely změnit parametry předchozí úlohy, aby změna teploty byla měřitelná.

Otázky/úlohy k procvičení:

 1. L 165/336; L 166/337,338,339,341; L 167/343,344

 1. Určete energii, kterou lze získat štěpením 1 kg uranu 235. Z jakého množství černého uhlí by se spálením získala stejná energie? (výhřevnost č. uhlí je 3 . 10^7 j/kg)
 2. Proč mají radioaktivní preparáty obvykle větší teplotu než okolí?
 3. Určete aktivitu vzorku radioaktivního jódu 131 o hmotnosti 1 g.
 4. 1 g uranu 238 vyzáří za sekundu 1,24 . 10^4 částic alfa. Určete poločas přeměny, přeměnovou konstantu a počáteční aktivitu vzorku
 5. L 224/27,28,2931; L 225/32,38

 1. Určete vazebnou energii připadající na jeden nukleon He 4 (Ar=4,0026), Fe 56 (Ar=55,9349), Pd 106 (Ar=105,90) a porovnejte s hodnotami v MFCHT (návod: v tabulkách vyhledejte přesnou hmotnost protonu, přesnou hmotnost neutronu, přesnou hmotnost atomové hm. jednotky, počítejte hmotnostní úbytky jader.)
 2. Určete neznámý nuklid X a celkovou uvolněnou energii při reakci deuteria a prvku X, kde po reakci vzniknou dva atomy helia He 4.
 3. Aktivita zářiče tvořeného izotopem fosforu P 32 klesla za 28 dní na 25 %. Určete poločas přeměny.
 4. Za jakou dobu klesne aktivita zářiče na 0,1 % původní aktivity?
 5. Určete přeměnovou konstantu nuklidu kobaltu Co 55, jestliže se aktivita za jednu hodinu sníži o 3,8 %

 1. Kolik elektronů by zaplnilo slupku P? Exisuje v přírodě prvek s takto zaplněnou slupkou?
 2. Proč mají sodík a draslík podobné chemické vlastnosti? Uveďte nějaké
 3. Proč se ze všech alkalických kovů hodí pro fotokatody fotonek nejlépe cesium?

 1. Atom vodíku je ve stavu s n=8. Jakou energii mu musíme dodat, abychom ho ionizovali?
 2. Určete vlnovou délku odpovídající třetí čáře Lymanovy série
 3. Lepil, str. 220/8-12, str. 221/13,14

 1. Co je to foton a jaké má vlastnosti?
 2. Odhadněte, kolik fotonů vyletí za 1 sekundu z 60W žárovky. Doložte výpočtem.
 3. Určete energii a hybnost fotonů pro červené světlo o vlnové délce 750 nm a pro RTG záření o vlnové délce 0,012 nm
 4. Určete vlnovou délku De Brogliovy vlny pro elektron urychlený napětím 100 V (pozor!, na semináři se řešila pouze frekvence!)
seifert/gymrbk/seminar-z-fyziky/start.txt · Poslední úprava: 13.04.2019 00:00 autor: 127.0.0.1
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0