Search

O škole

Gymnázium Rumburk bylo založeno v roce 1906 a je spolu s Gymnáziem Varnsdorf spádovou školou pro Šluknovský výběžek a přilehlé oblasti bývalých okresů Děčín a Česká Lípa. Zaměření školy je všeobecné, v současnosti má škola necelých 400 žáků v 16 třídách (8 tříd osmiletého a 8 tříd čtyřletého gymnázia).

Forma studia je denní, výuka se řídí školním vzdělávacím programem „Na cestě“, který žákům umožňuje poslední tři roky studia specializaci prostřednictvím blokové výuky (odlišné předměty v humanitním, matematicko-technickém, přírodovědném a jazykovém bloku).

Škola je zapojena do sítě škol (partnerská škola Goethe Institutu) připravujících studenty na Deutsches Sprachdiplom (umožňuje získání certifikátu Deutsches Sprachdiplom stupně I a II). Patříme také do rodiny škol zapojených do programu DofE (osobnostní rozvoj mezinárodního projektu The Duke of Edinburgh’s International Award). V roce 2018 se škola stala fakultní školou FSE UJEP. Působíme také jako partnerská škola VŠCHT Praha, kde zajišťujeme fungování regionálního centra pro setkávání učitelů chemie. Zajišťujeme také centrum kolegiální podpory pro pedagogy ZŠ ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda a jsme členem krajských metodických kabinetů pro oblast M, Čj, ICT a společenských věd. Dále se pravidelně účastníme realizace projektů partnerství škol v rámci programu Erasmus+, výměnných programů s partnerskými školami v zahraničí atd.

Naší hlavní zahraniční partnerskou školou je Oberland-Gymnasium Seifhennersdorf.

Škola žákům nabízí řadu dalších aktivit, ať formou nepovinných předmětů (pěvecký sbor, programování, přírodovědné praktika), či kroužků (sportovní kroužky, školní televize, doučování).

Školní budova (rok výstavby 1908) je památkově chráněná a prošla v letech 2009, 2015 a 2019 částečnou rekonstrukcí. Má bezbariérový přístup, a kromě kmenových učeben využívá ke vzdělávání žáků i odborných učeben fyziky, chemie, biologie, jazyků, výtvarné výchovy, hudební výchovy a laboratoře fyziky, chemie a výpočetní techniky. Škola dále disponuje tělocvičnou, posilovnou a dvěma venkovními hřišti. Odborné učebny přírodovědných předmětů jsou nově vybaveny a rekonstruovány.

Škola je z větší části pokryta wi-fi signálem umožňujícím žákům přístup k internetu. Všechny učebny jsou vybavené dataprojektorem (z toho 4 jsou interaktivní). Ve škole jsou 3 PC učebny.

Žákům je k dispozici nápojový automat. Obědy zajišťujeme jednak v dislokované vlastní jídelně a jednak ve výdejně v suterénu školy. Pro relaxaci nebo samostudium je k dispozici studentská místnost s malou knihovnou a PC. Žákům školy slouží také žákovská knihovna.

Rodiče žáků i žáci samotní se mohou stát členy SRPŠ. Při škole také pracuje Školská rada, která se schází podle potřeby několikrát ročně a spolupracuje s vedením školy (dle zákona č. 561/2004 Sb.). Dalším poradním orgánem vedení školy je studentský parlament, složený ze zástupců jednotlivých tříd. 

Vzájemná komunikace s rodiči je rozvíjena prostřednictvím třídních schůzek, konzultačních hodin, emailové komunikace a webového rozhraní systému Bakaláři, který zajišťuje rodičům přehled o rozvrhu, docházce a klasifikaci žáků. Žáci a učitelé gymnázia prezentují výsledky své práce před veřejností v rámci Dnů otevřených dveří, pravidelnými články v lokálním tisku, internetovým vysíláním školní televize, projektových dnech či kulturních akcích.

Vize školy

Gymnázium Rumburk mělo a má jako svou hlavní ambici posílit co nejintenzivněji rozvoj vzdělanosti Šluknovského výběžku. Naplnění tohoto cíle je determinováno především sociálně-demografickou situací regionu. Šluknovsko (cca 50 tis. obyvatel) patří mezi typické chudé a málo vzdělané regiony bývalých Sudet, které se od zbytku republiky odlišují výrazně nižší kvalitou života.

Ke zlepšení tohoto stavu bychom rádi přispěli především ve třech oblastech. Za prvé se snažíme vzdělávání na naší škole nastavit tak, aby bylo přístupné co nejrozmanitějšímu spektru uchazečů. Otevíráme tak jednu třídu osmiletého studia, která má zachytit především ty nejnadanější uchazeče a nabídnout jim prostor pro další rozvoj jejich talentu. Pro ostatní žáky otevíráme dvě (s plánem přejít na jednu – viz dále) třídy čtyřletého studia, kde se při menším počtu žáků (cca 20) snažíme především v prvních ročnících vyrovnat rozdílnou úroveň žáků, danou poměrně dosti odlišnou kvalitou místních základních škol i jejich rodinným zázemím. V dalších ročnících se poté snažíme žákům nabídnout co nejindividuálnější přístup, abychom předešli jejich zbytečným odchodům ze školy.

Od druhého ročníku čtyřletého studia a sexty osmiletého studia zároveň diverzifikujeme vzdělávání prostřednictvím nabídky čtyř bloků volitelných předmětů (matematicko-technický, přírodovědný, humanitní a jazykový), které umožňují žákům rozvíjet se v oblastech, pro něž mají největší dispozice a motivaci.

Nově od školního roku 2024/25 pak plánujeme místo druhé třídy čtyřletého oboru otevřít jednu třídu čtyřletého gymnázia, ve které bude výuka vedena alternativními organizačními i didaktickými postupy. Na otevření této větve se již druhým rokem připravuje tým zainteresovaných pedagogů naší školy. Slibujeme si od toho další rozšíření spektra zájemců o studium na naší škole, neboť budeme moci navázat na činnost alternativní větve ZŠ Krásná Lípa. Tento záměr může ovšem časově posunout skutečnost, že díky populačnímu nárůstu uchazečů o čtyřleté studium bude třeba upřednostnit požadavek zajistit pro všechny místa na úkor menšího počtu studentů ve třídě inovativní větve. 

Druhou oblastí, na kterou se soustředíme, je snaha posílit u studentů vazbu na náš region, abychom aktivně předcházeli fenoménu brain drainu, který je typickým problémem regionů našeho typu. Zde se snažíme využít řady lokálně zakotvených projektů a spolupráce s dalšími organizacemi v našem okolí (Schrödingerův institut, obce, knihovny a další neziskové organizace). 

Za třetí cíleně pracujeme na dalším zlepšování klimatu školy a vylaďování třídních kolektivů tak, aby žáci i zaměstnanci školy považovali gymnázium nejen za „vzdělávací instituci“, ale i za místo, kde je jim dobře a kam se budou rádi vracet. Tímto směrem samozřejmě včetně prohlubování kvalifikace cílíme i další vzdělávání pedagogů; kromě primární preventistky a výchovné poradkyně tu postupně vzniká skupina kolegů, kteří se zapojují do přípravy vlastních preventivních programů pro třídy realizovaných metodou zážitkové pedagogiky. Ze stejného důvodu již třetím rokem organizujeme pravidelné schůzky ke třídám a ve zvýšené míře i třídnické hodiny. Pro školu je zásadní, aby vzdělávání probíhalo v bezpečném prostředí s převahou pozitivních emocí. Samostatnou kapitolou je potom potřeba postupně omladit stárnoucí pracovní kolektiv, což bude ovšem především v oblasti přírodovědných aprobací velká výzva.